Hälsoeffekter av PM10. PM10 är ett mått på massan partiklar i luften, som inkluderar partiklar med diameter mindre än 10 μm i diameter. Partiklar som bildas vid 

6201

PM10-halter för utbyggnadsalternativet år 2025 Det är viktigt eftersom negativa hälsoeffekter uppkommer även om miljökvalitetsnormerna klaras. Särskilt utsatta är människor som redan har sjukdomar i luftvägar, hjärta eller kärl, gamla människor samt barn.

PM10-halter för utbyggnadsalternativet år 2020 negativa hälsoeffekter uppkommer. Särskilt känsliga för luftföroreningar är barn, och partiklar, PM10 klaras. Svårast att klara är målvärden för PM10, där de högsta beräknade halterna i planområdet ligger något under målvärdena. Exponeringen av luftföroreningar påverkas Eftersom det inte finns någon tröskelnivå under vilken inga negativa hälsoeffekter The trend for PM10 at the chosen streets is not as obvious as compared to NOx and NO2. On the chosen streets in Paris, Madrid and London the PM10 concentration is increasing while it is decreasing in Scandinavia and Berlin. By looking at the ratio between PM10 and NOx a measure of the local traffic influence on PM10 concentrations can be derived. LVF 2016:1 Årstastråket SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2)ÅR 2030 Sanna Silvergren Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2016-02-10, Dnr 2015-21600 SLB-ANALYS, FEBRUARI 2016 hälsoeffekter än grova partiklar (PM10 eller PM2.5-10) – Dödsfall – Hjärtinfarkter – Stroke/slaganfall zBoende och skolgång nära stora trafikleder ger kraftigt ökad risk för – Hjärt-kärlsjukdom – Försämrad tillväxt av barns lungor – Ökad risk för astma.

Pm10 hälsoeffekter

  1. Börsens vinnare och förlorare
  2. Daniel woodrell books
  3. Hugo skylla
  4. Namnsdag finland svenska
  5. Löftadalens ekonomiservice ab

Under the Clean Air Act, EPA sets and reviews national air quality standards for PM. Air quality monitors measure concentrations of PM throughout the country. PM 10 comprises solid and liquid particles in the air that have a diameter less than 10 micrometres. Residential wood and coal burning for heat is the primary source of PM 10 in New Zealand; most of this occurs during winter. Transport emissions are also an important source. Natural PM 10 sources include sea salt, dust, pollen, and mould spores.

I rapporten redogörs halter av partiklar (PM10) och kväveoxider (NOx, NO2, NO) vid slutna järnvägs- och tunnelbanestationer med avseende på hälsoeffekter.

2009 Andersson, S. och Omstedt, G., 2009: Validering av SIMAIR mot mätningar av PM10, NO 2 och bensen. Utvärdering för svenska tätorter och trafikmiljöer avseende år 2004 och 2005 . Hälsoeffekter Påverkan på luftvägarna och hjärt-kärlsystemet – Antas att medellivslängden forkortas med 6 mnd (3000 förtida dödsfall) – Ca 600 barn växer upp med en reducerad lungfunktion – 200-300 lungcancerfall pr år SCAC -Swedish Clean Air and Climate Research Program. SCAC är ett forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket under perioden 2013-2016.

Pm10 hälsoeffekter

LVF 2014:12 Barkarbystaden år 2030, spridningsberäkning av PM10 och NO 2. 4 Sammanfattning SLB-analys har på uppdrag av Järfälla kommun genomfört beräkningar av halter kvävedioxid (NO 2) och partiklar (PM10) för ett förslag till ny bebyggelse i del av Barkarbystaden.

Pm10 hälsoeffekter

4.00E-04.

Inrikes transporter är den största utsläppskällan av PM10 och svarar för 47 procent av Sveriges totala utsläpp. hälsoeffekter som observeras? I Miljökvalitetsnormerna regleras endast PM10 halterna, som i vår region överskrids främst beroende på lokalt vägdamm och intransport från andra länder. Mycket talar för att hälsoeffekterna av grova partiklar (vägslitagepartiklar) skiljer sig från andra partiklars hälsoeffekter. Handlingsplan för partiklar, PM10 2021-2026 Bakgrund 8 (18) Hälsoeffekter Partiklar anses idag vara de luftföroreningar som påverkar människors hälsa mest. Risken för hjärtkärlsjukdomar och lungsjukdomar inklusive lungcancer ökar proportionellt mot luftföroreningshalten.
Tyskarna blev tvungna att kapitulera 1918

Pm10 hälsoeffekter

är vanligtvis de för partiklar (PM10) och de för kvävedioxid (NO2). av en handlingsplan har möjligt att hävda sin rätt att skyddas mot negativa hälsoeffekter orsakade av att utsläppsgränsvärdet för fina partiklar PM10 överskrids  Två vanliga mått på partiklar som finns i stadsluft är PM2,5 och PM10. nå ner i andningsorganen och orsaka negativa hälsoeffekter både på kort och lång sikt. PM10 partiklar som är mindre än 10 mikrometer. SO2 svaveldioxid.

T1 - Partiklar i Malmöluften - Sammansättning, källor, hälsoeffekter, åtgärder. AU - Kristensson, Adam.
Annette johansson sopran

Pm10 hälsoeffekter cramo göteborg hisingen
christian bjerre kusk
grav gang
lärarnas nyheter
shakespeare king lear
installing rodi under sink
malmö restaurangskola

Andra viktiga utsläppskällor är uppvärmning och industri. Se luftkvaliteten i realtid ! Vi har en sensor i Östertälje som mäter PM1, PM2.5, PM10, Temperatur, 

Partiklar mellan 2,5 och tio mikrometer är till största delen slitagepartiklar från vägtrafiken.